வரி விலக்கு

நட்பு எனும் வரியை விலக்கு செய்து
காதல் எனும் சலுகையை எனக்கு
எப்போது அளிக்கப்போகிறாய்