ஒன்று தான்...

ஓர் பெண்ணைக் கற்பழித்து,
கைவிடும் ஆணும்.
ஓர் ஆணைக் காதலித்து,
கைவிடும் பெண்ணும்.

3 comments:

Anonymous said...

Arumai!

Sateesh said...

நன்றி !!!!

Padmini Priya Subramanian said...

superb:)